Jens Jacob Asmussen Worsaaes mindesmærke

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Borgvold, 1940erne. Fotograf: Oskar Jensen. Foto: Vejle Stadsarkiv

Saxooversætteren Anders Sørensen Vedel (1542-1616), historiker og arkæolog Jens Jacob Asmussen Worsaae (1821-1885), rigsarkivar Johan Hvidtfeldt (1908-1979) samt rigsantikvar og direktør for Nationalmuseet Steen Hvass (f. 1946) trådte alle deres barnesko i Vejle. I det 20. århundrede blev der rejst mindesmærker i Vejle over de to førstnævnte men i omvendt rækkefølge. Worsaae fik sit mindesmærke d. 14. marts 1921 (100-årsdagens for hans fødsel), mens Vedels mindesmærke blev afsløret 15. juni 1953 (modelstatuen havde stået klar på 400-årsfødselsdagen i 1942).


Nogle af byens mest indflydelsesrige borgere stod bag initiativet til Worsaaes mindesmærke. De lod indrykke adskillige annoncer i de lokale aviser for at indsamle penge til broncebusten. Man bemærker den patriotiske tone i annoncen, der bl.a. skal ses i lyset af Sønderjyllands tilbagevenden til Danmark ved Genforeningen i 1920.


Vejle Social-Demokrat (25.10.1920):


Mindesmærke for J.J.A. Worsaae. Der har i flere Aar været paatænkt at rejse den udmærkede Videnskabsmand, Oldgranskeren og Historikeren Jens Jacob Asmussen Worsaae, et Mindesmærke i Vejle. Worsaae er ikke blot født her i Byen, men han har fra sin tidligste Ungdom gennem sine Skrifter vist en særlig Interesse for sin Fødeby. Og, som det nylig er sagt i en smuk Skildring af ham: Den By, der hædrer Mindet om sin navnkundige Søn, hædrer sig selv. J.J.A. Worsaae var en udpræget dansk Mand, og han har ved sin Videnskab og i sin Gerning haft rig og gennemgribende Betydning for hele den Del af det danske Folk, der ærer vore Fortidsminder og søger at bevare dem. Nedenanførte Komité har allerede modtaget betydelig Støtte til Gennemførelse af denne Sag ikke blot fra Medborgere i Vejle By og Omegn, men ogsaa fra Mænd og Kvinder andet Steds i Landet. Vi opfordrer indtrængende alle, der nærer Sympati for Rejsning af dette Mindesmærke, at yde os Bidrag dertil. Det er vor Plan, at Monumentet skulde staa færdigt til Afsløring 14. Marts 1921, Hundredaarsdagen for Worsaaes Fødsel. Bidrag modtages med Tak af enhver af undertegnede og Regnskab derover vil blive offentliggjort. Vejle, Oktober 1920.

V. Bardenfleth, Kammerherre, Stiftsamtmand. Komiteens Formand.

C. Christoffersen, Fabrikant. Formand for Vejle Haandværkerforening.

Andreas Dolleris, Boghandler.

C.M. Hess, Fabrikdirektør.

Jørgen Christensen, Grosserer. Formand for Vejle Handelsforening.

C. Jacobsen, Borgmester, Landstingsmand.

Jacob Petersen, Bankdirektør.


Broncebusten blev afsløret på Borgvold ved jernbanepladsen foran et talrigt publikum. Den var modelleret af billedhugger Rasmus Andersen. Stiftsamtmand V. Bardenfleth holdt afsløringstalen. Til stede var bl.a. Worsaaes datter samt svigersøn admiral Konow. Nationalmuseet, Vejle Amts historiske Samfund, Vejle Byråd samt Worsaaes datter og landsdommer Asmussen i Viborg skænkede hver en krans. Inskriptionen på broncebusten var forfattet af boghandler og digter Andreas Dolleris. Den lød: Jens Jacob Asmussen Worsaae. Født 14. marts 1821, død 15. august 1883. Dansk i Sjæl – med Ild i Øje, / værned han med Granskerflid / Hver en Skat fra Kæmpehøje, / hver en Arv fra Fædres Tid.


Samme år som mindesmærkets afsløring skænkede en af initiativtagerne, fabrikdirektør C.M. Hess og dennes hustru, 25.000 kr., så Vejle endelig kunne få realiseret en længe ønsket drøm om et museum. Der var også andre bidragsydere til museet, som stod klar på Flegborg i 1923. Efter Besættelsen flyttede man broncebusten af Worsaae hen foran pladsen foran museumsbygningen.


I forbindelse med ombygning/udvidelse af Vejle Kunstmuseum i 2006, hvor forpladsen skulle renoveres, blev busten givet til Kulturmuseet. I 2015 står busten placeret i Spinderihallerne i gangarealet mellem to arkæologiske udstillinger: Tings Tale om jernalderfund og Mosens Kraft om Haraldskær moseliget "Dronning Gunhild". Sidstnævnte moselig spillede en central rolle i Worsaaes flotte karriere, i det han afslørerede, at der ikke var tale om en dronning fra vikingetiden men en kvinde fra jernalderen.


Kilder

Vejle Social-Demokrat (oktober 1920, 15.03.1921), Vejle Amts Folkeblad (26.05.1961).