Hotel Royal

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Hotel Royal og Rådhustorvet, 1898-1900

Hotel Royal på nordsiden af Rådhustorvet i Vejle hed tidligere Hotel Dania og Hinrichsens Hotel.


Omkring midten af 1800-tallet blev Hotel Dania opført på hjørnet af Torvegade og Rådhuspladsen. Der havde naturligvis også tidligere ligget en ejendom på denne centrale plads i byen. I hotellets baggård lige oven over rejsestalden blev der i 1853 indrettet teatersal. Dermed havde byen to teatersale, idet Vejle Klubs sal i Torvegade også benyttedes af de omrejsende teaterselskaber.


”I Fredags Aftes aabnedes for fuldt Huus af det Olsenske Selskab det af Gjæstgiver Hansen indrettede nye Theater i Veile. »Et til vor Tids Fordringer mere tilsvarende Arrangement«, skrives i Veile Avis, »har vor By hidtil ikke kunnet opvise. Entreen gjorde paa enhver Tilstedeværende et behageligt Indtryk. Et stort, paa 5 a 600 Tilskuere beregnet Locale, smukt konstrueret, med enhver Bekvemmelighed, som de Theaterbesøgende kunne gjøre Fordring paa, lige indtil en terrassebygget Tilskuerplads, hvor beqvemme, smukt udstyrede Bænke give enhver Besøgende Plads, uden at udsætte dem for den ubehagelige Gene at maatte staae paa nogle skraa Brædder under en heel lang Forestilling. Ogsaa tilbyder Localet et Galleri for den mindre Formuende til en moderat Betaling. Alt dette er arrangeret af en Mand, som vist ikke er Capitalist, men som ved Møie og Udholdenhed har bragt istand, hvad Byens Pengemænd, under saa tvivlsomme Vilkaar, næppe vilde have vovet. At Enhver, som hylder Kunst og Smag, vil være Hr. Hansen taknemmelig, derom kan Sandheden kun have een Stemme«”. Aarhus Stiftstidende (26.10.1853).


Den 15. januar 1859 blev der holdt en fjerde auktion over Hotel Dania m.v.:


I Continuation af de i Henhold til Pl. 22 April 1817 den 6. og 20. Novbr. samt 4 Decbr. d. A. afholdte 3 Auctioner over Exam. juris Søndersøes Eiendomme. 1. Gjæstgivergaarden Matr. Nr. 58 b c og 59 a b c Hotel Dania kaldet, beliggende paa Hjørnet af Torvet og Torvegade, og 2. Gaarden Matr. Nr. 58 a, beliggende ved Siden af, og i hvilken for Tiden er Postcontoir, bliver efter vedkommende Udlægshavers Begjæring disse Eiendomme stillede til en fjerde Auction, som afholdes Løvervagen den 15 Januar førstk., Formiddag Kl. 10. Disse tvende Gaarde, hvis Beliggenhed er fortrinlig, ere assurerede for 37,430 Rd. Foruden det Locale, som benyttes til Gjæstgiveri og til Klub, er 4 Beboelseslejligheder bortleiede og give en aarlig Leie af circa 600Rd. Til Gæstgivergaarden hører et Theater der kan rumme omtrent 600 (Sic!) Mennesker. I Stalden er Rum til 40 Heste. For denne indbringende Eiendom er ved 3die Auction kun budet 24,000 Rd. Auctionen afholdes i Gjæstgivergaarden. Denne Bekjendtgørelse tjener til Efterretning saavel for Lysthavende som for Panthavere og andre Vedkommende. Veile Byfogederie den 28 Decbr. 1858. [Byfoged] Hersleb” Fyens Stiftstidende (30.12.1858).


Købmand A. C. Hansen i Middelfart overtog hotellet og gik straks i gang med at søge efter en forpagter: ”Gjæstgiveriet i Hotel Dania i Veile ønskes bortforpagtet til en dygtig og vederheftig Mand. Hotellet, som er opført af Nyt for faa Aar siden, har en udmærket Beliggenhed paa Hjørnet af Byens Hovedgade og Torv og er sammenbygget med Postgaarden. Foruden gode og bekvemmelige Lokaliteter i det Hele indeholder det tillige et efter Byens Størrelse rummeligt og velindrettet Theater” Dannevirke (27.01.1859). I december indgik købmand A.C. Hansen en aftale med gæstgiver S. Svenson, Hotel Lille-Belt i Fredericia om bortforpagtning af Hotel Dania i fem år fra 1. januar 1860 for en årlig afgift af ca. 2.000 rigsdaler (Horsens Avis 30.12.1859). Med til Hotel Dania hørte desuden købstadens posthus og telegrafstation (Aarhus Stiftstidende 11.06.1860).


Den femårige forpagtningsaftale blev ikke overholdt. ”Hinrichsens Hotel i Veile. Herved tillader jeg mig at anbefale ovennævnte Hotel til det ærede reisende Publicum. Dette før under Navn af Dania bekjendte Hotel er nu aldeles undergaaet betydelige Hoved-Reparationer saavel paa Localer som Inventarium, saa at jeg fuldkommen kan tilfredsstille enhver billig Fordring. Dette i Forening med god og billig Opvartning haaber jeg vil forskaffe mit Hotel de ærede Reisendes Yndest. C. Hinrichsen” - Aarhus Stiftstidende (11.12.1863). Navnet Hotel Dania blev i ny og næ fortsat anvendt.


Hinrichsens Hotel blev både anvendt af private og til nogle af byens officielle arrangementer. Eksempelvis blev der afholdt et møde på hotellet den 24. april 1867 vedr. stiftelsen af et aktieselskab til opdyrkning af 210 tdr. land krat og hede i Give Sogn (Horsens Avis 09.04.1867). Og i sommeren 1869 arrangerede Vejle Amtsråd og Vejle Kommunalbestyrelse en stor fest for den afgående stiftamtmand Dahl på Hinrichsens Hotel (Ribe Stiftstidende m.fl. 08.06.1868).


Af ikke nærmere undersøgte årsager kunne Hinrichsen ikke få hotellets økonomi til at løbe rundt. Den 5. juli 1869 blev der på begæring af forskellige udlægshavere holdt auktion på Hinrichsens Hotel over flere af hotelværtens ejendele inkl. vin, rom, sengetøj m.m. (Horsens Folkeblad 28.06.1869). Kort efter blev Hinrichsens Hotel med inventar udbudt til forpagtning (Aarhus Stiftstidende 24.07.1869). Auktionen den 5. juli var ikke den eneste afholdte. Den 10. september lod udlægshaverne bortauktionere hele 5.000 flasker af Hinrichsens vin (Horsens Avis 06.09.1869). Det var muligvis også Hinrichsens sidste efterladenskaber i form af tomme romfade, øltønder m.v., som blev sat på auktion på hotellet den 9. februar 1870 (Horsens Folkeblad 04.02.1870). På dette tidspunkt havde hotellet skiftet forpagter og navn. C. Hinrichsen flyttede til Horsens, hvor han oprettede et pensionat for byens latinskoledrenge (Horsens Avis 07.07.1870).


”Gæstgiveriforpagtning. Den Bankdirecteur Hansen tilhørende Gjæstgivergaard paa Raadstuetorvet i Veile, Hinrichsens Hotel kaldet, er, efter Byens Avis, bortforpagtet i 10 Aar til Overkellner P. Jørgensen fra Hotel Royal i Aarhus for en aarlig Afgift af 1350 Rd. Tiltrædelsen skeer til October næstk., men forinden lader Eieren Hotellet istandsætte efter Nutidens Fordringer” Aalborg Stiftstidende (18.08.1869). Det var bankdirektør Hansen i Middelfart og kæmner Boesen i Vejle, der havde stået bag annonceringen efter en forpagter.


”Hotel Royal i Veile. (Forhen Hinrichsens Hotel og Postgaard.) Fra October Flyttedag d. A. har Undertegnede overtaget dette velrenomerede Hotel, og efterat en gjennemgribende Istandsættelse saavel med Hensyn til Localernes Indretning og Udstyrelse som med Hensyn til Værelsernes Montering nu har fundet Sted, afgiver Hotellet mange smukke, elegant monterede Værelser, ligesom der i Hotellets Stue-Etage vil forefindes en elegant Restauration, Cafée og Læsesal. Ved hurtig og proper Expedition, billig Behandling og udsøgte Varer haaber jeg at vinde det besøgende Publikums Tillid og Velvillie, og anbefaler jeg min nye Forretning i det ærede reisende Publikums behagelige Erindring. Ærbødigst. S. Jørgensen”. Aarhuus Stifts-Tidende (16.12.1869 & 01.01.1870)


Hotel Royal i Vejle fik altså navn efter Hotel Royal i Aarhus (åbnet 1838 - se: aarhuswiki.dk).


På et tidspunkt blev der opført en såkaldt øltunnel på Hotel Royal (VAF 19.03.1888). En øltunnel indgik også i sagfører Buchs plan for et nyt ombygget Hotel Royal, da han overtog både Hotel Royal og Brandts Hotel (Kolding Folkeblad 26.01.1884).


Hotel Royal blev populært i byen - her blev holdt mange fester, man gik til bal på markedsdagene osv. I en tidsskriftartikel fra o. 1920 står:

"Dette Hotel har ikke alene faaet Navn som Førsteklasses, hvad Udstyr og Comfort angaar, men ogsaa som et af Jyllands allerbedste Madsteder. (…) I Aar er alle de 48 Værelser med elektrisk Lys, W.C., Prøvesalen, Selskabslokalerne etc. blevne oppudsede og nymonterede, saaledes at Hotellet nu præsenterer sig som et Provinsens flotteste og stilfuldeste"


1955-57 verserede en landskendt, langstrakt sag om tvangsauktion og bedrageri involverede Hotel Royal. Det ophørte nu som hotel.


I september 1978 åbnede BR-Legetøj (Fætter BR) i hjørnebutikken. "BR-legetøj som i forvejen tæller 16 forretninger landet over, åbnede i formiddags en afdeling i Vejle i de lokaler som firmaet overtog efter Ole Sørensen møbler ved Rådhustorvet.Forretningens bestyrer er Eigil Jensen, Vejle, som tidligere har været afdelingsleder i Schou-Epa i Vejle. Forretningen omfatter ca. 3600 kvm. og er således en af BR-legetøjs største". Efter julen 2018 lukkede Fætter BR i ejendommen (VAF 07.12.2018).


Billeder