Vejles kongebesøg i 1911

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Kong Frederik 8. går fra borde på Dannebrog i Vejle Havn, 5. oktober 1911

Kong Frederik 8.s besøg i Vejle den 5. oktober

Kong Frederik 8. ankom til Vejle torsdag den 5. oktober 1911 med toget tidligt om morgenen kl. 6.29 sammen med sin forsvarsminister og konseilspræsident Klaus Berntsen (Venstre). Anledningen til besøget var, at majestæten skulle overvære afslutningen på de militære efterårsmanøvrer, der havde fundet sted i området omkring Vejle fra den 25. september, på Skovgaards Mark syd for Jelling.

Vejle Banegård blev Frederik 8. modtaget af stiftamtmand Vilhelm Bardenfleth, borgmesteren i Vejle Peter Theodor Madsen (Højre) og herredsfogeden for det lokale Nørvang-Tørrild Herred Christian Christopher Græbe. Kongen blev kørt i et automobil hen til kongeskibet Dannebrog, der havde lagt til ved Sydkajen i Vejle Havn. Omkring klokken halv ni efter frokost forlod kongen kongeskibet igen for at blive kørt ud til Jelling for dér at overvære tropperevyen. Hen på eftermiddagen var kongen tilbage i Vejle, hvor han aflagde De Gamles Hjem ved Koldingvej et visit. Klokken syv om aftenen var der taffel på kongeskibet, hvor egnens honoratiores var indbudte. Ifølge Vejle Amts Avis afsejlede kongeskibet mellem klokken 9 og 10 om aftenen den 5. oktober. Kongebesøget i Vejle den 5. oktober 1911 forløb således over ca. 15 timer. Kongen ankom til Vejle med toget, og han afrejste fra byen senere samme dag med kongeskibet Dannebrog.


En trafikal brydningstid

Onsdag den 4. oktober 1911 kunne Vejle Amts Avis oplyse, at det i eftermiddags var blevet telegraferet til byen, at kongen ville ankomme til Vejle med toget tidligt næste morgen. Fra Banegården ville kongen i automobil køre ned til Dannebrog. Dagbladet fortsatte videre Man venter, at Majestæten ved 8-Tiden vil køre eller ride fra "Dannebrog" ud til "Krigsskuepladsen". Til sidst i artiklen bliver det dog nævnt, at efter redaktionens afslutning er det blevet erfaret, at Kongens Heste vil blive ført til Jelling kl. 5 1/2 i Morgen tidlig, og at Kongen i Automobil vil køre til Jelling for der at stige til Hest og ride til "Krigsskuepladsen".

Denne lille notits er interessant, da den er med til at kaste lys over hvilken trafikal brydningstid, kongebesøget i Vejle 1911 fandt sted under. Den konservative offentlighed i Vejle var øjensynlig midt i en tilvænningsproces hvad angår tidens nye og hurtigere transportmiddel.


Ærbødighed og beskuelse

I forbindelse med kongebesøget i Vejle i 1911 beskriver den konservative og den socialdemokratiske offentlighed i Vejle monarkens besøg meget forskelligt. Den konservative offentlighed i Vejle repræsenteret ved Vejle Amts Avis lægger stor vægt på, hvilken hyldest og ovationer, der møder kong Frederik 8. overalt i området. Et eksempel er beskrivelsen af kongens tur i automobilet fra Banegården til kongeskibet. Da Kongen passerede, blev han overalt hilst med Ærbødighed". Denne stil fortsættes ved beskrivelsen af kongens ankomst til Jelling, hvor samtlige Tilstedeværende hilste i Ærbødighed paa Kongen. I Jelling blev kongen orienteret om "Krigssituationen", som Vejle Amts Avis omtaler tropperevyen på Skovgaards Mark den 5. oktober. Frederik 8. hilste på seminarieforstander Rørdam, og det blev også til en besigtigelse og bestigelse af kongehøjene i den gamle kongeby. Tropperevyen, der fandt sted på proprietær Fonnesbechs Mark mellem Skovgaard og Hygumgård, begyndte klokken et, og Baade paa Vejen til og fra Revyen lød der fra Tilskuerne stærke Hurraraab for Kongen. Fredag den 6. oktober skriver Vejle Amts Avis om den nydelige illumination, der satte sit præg om aftenen den 5. både ved havnens søndre mole og oppe i Havnegade, hvor særlig konsul Windfeld-Hansens villa villa (Havnegade 41) ifølge dagbladet udmærkede sig. På havnen var alle de elektriske buelamper tændte, da kongen henimod klokken ti om aftenen stævnede ud fra Vejle på kongeskibet Dannebrog.

På selve dagen for kongebesøget, den 5. oktober, levnede Vejle Social-Demokrat ikke megen plads til dækningen af dagens lokale begivenhed. En lille notits et stykke inde i bladet meddelte, at kongeskibet Dannebrog havde lagt til ud for købmand Christiansens Pakhus. Det socialdemokratiske organ kunne dog også berette om, at havnen, Havnegade og Kirkegade var udsmykket med grønt og flag. En beskrivelse, der står i noget af et modsætningsforhold til Vejle Amts Avis' karakteristik af Vejle som værende i sin smukkeste Festdragt(5. oktober). Vejle Social-Demokrat nævner endvidere, at der var mødt en del Mennesker frem for at beskue Kongen. I Vejle Amts Avis møder vejlenserne således frem for at hylde og vise deres ærbødighed for kongen, hvorimod de hos Vejle Social-Demokrat blot møder frem for at beskue kongen. Den vejlensiske, konservative og socialdemokratiske offentlighed ser tydeligvis meget forskelligt på det danske kongedømme og dets betydning.

På forsiden af Vejle Social-Demokrat torsdag den 5. oktober er der en historie om, at forsvarsminister Klaus Berntsen havde haft overvejelser om at spare den såkaldte Kongerevy (som på Skovgaards Mark ved Jelling) væk. Men som Vejle Social-Demokrat krasbørstigt formulerede det, så kommer Kongen jo paa Torsdag, og noget skal han jo da have at se. Den 6. oktober bringer Vejle Social-Demokrat en historie om, at den afsluttende militærøvelse egentlig skulle have fundet sted længere nordpå, på egnen Østbirk-Brædstrup. Af hensyn til kongen, der sætter større pris paa det kære Vejle, end paa det socialistiske Horsens, så måtte de krigsmæssige øvelser imidlertid laves om i sidste øjeblik. Vejle Social-Demokrat benytter sig således af lejligheden i forbindelse med kongebesøget til at fremsætte en mere principiel kritik af kongemagten i skikkelse af Frederik 8. og dens politiske partitagen.

Kongedag og snobberne

Vejle Amts Avis slår den 6. oktober tonen an ved under overskriften "Kongedagen i Vejle" at beskrive kongens spadseretur rundt i Vejle efter hjemkomsten fra militærparaden ved Jelling. Hans eftermiddagstur går ad Havnegade, Kirkegade, Torvegade og Nørregade, videre ad Vesterbrogade, Staldgårdsgade, Tønnesgade og Vedelsgade til Flegborg og endelig gennem Vissingsgade, Dæmningen og Havnegade tilbage til Dannebrog. Indledningsvis hedder det i artiklen, at Siden Christian IX, mange Aar før sin Død besøgte Vejle, har Landets Konge ikke gæstet vor By. Dagen er derfor noget ganske specielt for købstaden Vejle. Som en afslutning på denne begivenhed skriver Vejle Amts Avis: Vejle havde haft sin første Kongedag i den sidste Menneskealder. Nu var den forbi, og man havde kun de festlige Minder tilbage.

Vejle Amts Avis udtrykker således en meget positiv indstilling overfor det lokale kongebesøg. Kongen fremstår som oprigtigt interesseret i byen, ikke mindst i kraft af den beskrevne spadseretur rundt i Vejle. Vejle Social-Demokrat har en helt anden opfattelse af besøget og dets betydning. Der havde i dagene umiddelbart op til kongens besøg været en del usikkerhed omkring, hvilken transportform kongen ville vælge. Nogle mente at vide, at Frederik 8. ville ankomme til Vejle med kongeskibet, andre mente med tog. Den megen usikkerhed, som rådede i Vejle, ses tydeligt afspejlet i Vejle Amts Avis i de første dage i oktober. Denne problematik tager Vejle Social-Demokrat også op den 4. oktober med overskriften "Sorg blandt Snobberne". Den udbredte tvivl med hensyn til rejseformen havde gjort Vejles borgerskab rådvilde, for som dagbladet tørt konstaterede, så gælder det jo om at være stablet op paa det rigtige Sted, henholdsvis Havnen eller Jernbanepladsen. Avisen fortsætter derefter med at hævde, at eftersom kongen slet ikke ønsker at besøge Vejle som saadan, saa turde det vel være paa sin Plads for d'Hrr. Snobber at slaa koldt Vand i Blodet og blive hjemme i Sengen. Derved slaar de 2 Fluer med et Smæk, de sparer sig selv for Ærgrelsen ved muligvis at være stillet op paa et galt Sted og de imødekommer Kongens Ønske, der sikkert gaar i Retning af saa lidt halløj som mulig. Vejle Social-Demokrat mener med andre ord at vide, at kongen som person dybest set ikke er videre indtaget i købstaden Vejle. Der bør dog erindres om, at samme avis den 6. oktober havde ment, at kong Frederik 8. alligevel foretrak Vejle frem for det "røde Horsens". Samme dag den 4. oktober kunne Vejle Social-Demokrat skrive overskriften "Snobbernes Sorg slukket" med henvisning til, at den kongelige rejseplan i det jyske var blevet afklaret og fastlagt.

Ved selve beskrivelsen af kongebesøget fremstår det som en gennemgående linie hos Vejle Social-Demokrat, at kongen ikke er videre engageret i besøget i den østjyske købstad. Forskellen mellem Vejle Social-Demokrat og Vejle Amts Avis kommer tydeligst til udtryk ved de to dagblades beretning om kongens fremfærd ved hjemkomsten til Vejle fra tropperevyen ved Jelling. Ifølge Vejle Social-Demokrat begav kongen sig straks om bord paa "Dannebrog". Det er på dette tidspunkt om eftermiddagen, at Vejle Amts Avis kan fortælle om kongens forholdsvis lange spadseretur rundt i Vejle. De to dagblade i Vejle tillægger således kongen højst forskellige motiver til sit besøg i deres by en oktoberdag i 1911. Vejles socialdemokratiske dagblad fremstiller kong Frederik 8. som værende ligeglad med besøget og måske ligefrem bange for sit folk, der er beskrevet som en gruppe, der blot ønsker "at beskue" kongen. Den konservative Vejle Amts Avis har omvendt et billede af kongen som en aktiv, engageret figur, bl.a. vist ved spadsereturen rundt i byen. Folket, dvs. borgerne i Vejle, fremstår som nogle, der omgærder deres konge med respekt og ærbødighed.


"Kongedagen i levende Billeder"

"Kongedagen i levende Billeder". Således lød overskriften på en lille notits i Vejle Amts Avis for den 6. oktober 1911, altså dagen efter kongebesøget havde fundet sted. I notitsen hed det, at Biografen optog i Gaar levende Billeder foruden af Revyen tillige af Kongens Færden herinde i Byen. Denne film kan ses på Vejlefilm.dk under rubrikken 1900-1920 - "Vejle omkring 1. Verdenskrig". Der kan læses mere om de viste film i "Jul i Vejle" 1968, s. 31-36.


Litteratur

  • Vejle Amts Avis 1911.
  • Vejle Social-Demokrat 1911.
  • "Jul i Vejle" 1952, s. 16-23.

Billeder