Vejle Malerlaug

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Siden Middelalderen havde håndværkere organiseret sig i laug. Med Næringsfrihedsloven af 1857 blev laugsvæsenet og dets monopoler ophævet. Den stigende industrialisering i Danmark, befolkningstilvæksten, flytningen fra land til by, intern konkurrence mellem håndværkerne i byerne samt konkurrence fra omvandrende svende, arbejdernes organisering samt forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere betød, at såvel arbejdsgivere og arbejdstagere havde behov for at organisere sig efter 1857.


Malersvendene i København besluttede i 1861 at oprette en malerforening. Malermestre og malersvende i provinsen begyndte også at organisere sig. Aarhus fik i 1860’erne sin egen malerforening, og den 15. september 1887 stiftedes Kolding Malerforening. Udviklingen i Kolding, Fredericia, Horsens og Vejle fulgtes som regel ad, så der gik nu ikke længe før Vejles malermestre dannede deres egen forening:


”En Malerforening blev paa et i Gaar afholdt Møde dannet af Malermestrene her i Byen under Navn af Malerforeningen for Vejle og Omegn. Omtrent samtlige Malermestre vare til Stede og vedtog enstemmig at oprette Foreningen. Til Bestyrelse valgtes: Nielsen-Gylding (Formand), N. Rasmussen (Kasserer) og A. Andersen (Sekretær). Til Revisorer valgtes Jørgen Sørensen og Jens Kristensen”. Vejle Amts Folkeblad (01.11.1887).


I Vejle Malerlaugs 100 års jubilæumsskrift blev der givet følgende forklaring på stiftelsen af Malerforeningen for Vejle og Omegn:


”Sagt lidt kort kan man sige, loven om næringsfrihed, industrialiseringen, anlæggelse af Vejle Havn og baneforbindelsen samt arbejdstagersidens organisering skaber grundlaget for stiftelsen af Vejle Malerforening i 1887”.


Stiftelsen fandt sted 31.10.1887 på Hotel Vejle, hvor 10 malermestre deltog, og malermester Nielsen Gylling blev altså den første formand. Foreningen var kun for malermestre. Malersvendene stiftede i 1894 Malernes Fagforening


Efter en relativ aktiv start blev der ikke afholdt møder i Malerforeningen for Vejle og Omegn fra februar 1888 - uden den dog blev formelt opløst. I februar 1890 fik nogle foreningsmedlemmer i Vejle imidlertid besøg af malermestre fra Horsens, som fremhævede vigtigheden af, at der skulle være en aktiv malermesterforening også i Vejle (Mikkelsen, s. 3). Dette inspirerede angiveligt til, at foreningen genstartedes fra marts 1890. Foreningen fastholdt både navn og vedtægter.


I 1904 besluttedes det at opløse Malerforeningen for Vejle og Omegn, men den fortsatte kontinuerligt fra 1905 under det nye navn, Vejle Malermesterforening. Dønningerne i foreningen havde bl.a. sin baggrund i en intern diskussion om foreningens evt. medlemskab af Centralforeningen af Malermestre i Jylland og Arbejdsgiverforeningen. Denne interne diskussion havde historiske tråde tilbage til storlockouten i 1899 og centralforeningens deraf følgende indtræden i Arbejdsgiverforeningen, som ikke alle medlemmer af Vejle Malerlaug kunne se nogen mening med (Mikkelsen, s.4). Fremdeles fortsatte diskussionen af Vejle Malermesterforenings medlemskab af både Central- og Arbejdsgiverforeningen i årene derefter, og man henholdsvis ud- og genindtrådte af begge hovedorganisationer i perioden. Således fremgår det af de vedtagne vedtægter fra 1905, at Vejle Malermesterforening: ”ikke kan indmeldes i Arbejdsgiverforeningen”. Siden udtrådte foreningen sammen med Centralforeningen endeligt af Dansk Arbejdsgiverforening i 1929, og det var først i 1951, at man igen meldte sig ind.


I 1917 besluttedes det, at foreningen skulle skifte navn til Vejle Malerlaug, hvilket bekræftedes på en generalforsamling i 1918. Årsagerne til navneskiftet har sekundært haft sin baggrund i ovennævnte diskussioner af foreningens organisatoriske tilhørsforhold, men primært har det tilsyneladende været et ønske om at profilere foreningen via genoptagelse af de gamle laugstraditioner med oldermand, laugskriver, laugskrin mv., der tænktes at tilføre foreningen mere prestige, gennemslagskraft, men også intern, socialfaglig sammenhængskraft (Mikkelsen s.4).


Kilder

  • ddb.byhistorie.dk/koebstaeder/befolkning.aspx?koebstadID=67
  • Mikkelsen, Henry: ”Vejle Malerlaug – 100 års jubilæum”.
  • Vejle Stadsarkiv - A2932 Vejle Malerlaug.
  • Folket Avis (26.06.1862 Malerforeningen i Kbh.), Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger (09.04.1861, 05.09.1861, 08.01.1862 m.fl. Malerforeningen i Kbh.), Kolding Folkeblad (16.09.1887 Kolding Malerforening), Aarhus Stiftstidende (08.11.1869 Malerforeningen i Aarhus)