Ved Anlæget

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Byparker blev tidl. kaldt for anlæg. I forbindelse med anlæggelsen af Arbejdernes Forsamlingsbygning (1920) besluttede man, at anlægge et grønt anlæg på den gl. markedsplads foran Arbejdernes Forsamlingsbygning og Vejle Brandstation (1905-1981). Købstaden havde i forvejen et grønt anlæg ved Sønderåen, som man havde problemer med at ungdommen vandaliserede (se VAF 02.02.1921).


Det grønne anlæg ved Arbejdernes Forsamlingsbygning var ikke engang færdiganlagt endnu, før rygterne gik på at det skulle laves om til parkeringsplads:


”Rygtet fortæller, at det skal være Meningen at bruge den gamle Markedsplads som Holdeplads for udenbys Biler. Passer det? spørger vi Borgmester Jacobsen. - Absolut ikke. Der er Ikke en Tanke i den Retning. Byraadet har vedtaget at lave Anlæg paa den gamle Markedsplads. Jordarbejderne er jo allerede udført i Vinter, og paa næste Budget vil der fremkomme Forslag om en Bevilling til Beplantning af Pladsen”. VAF (09.09.1922).


Trods borgmester Jacobsens forsikring, så debatterede byrådet nogle måneder senere netop at anlægge parkeringsplads her:


”Markedspladsen bruges til Holdeplads for Biler? Menighedsraadet for Nicolai Sogn anmodede om, at Rutebilerne maa faa anvist anden Holdeplads end omkring Kirken og at det bliver forbudt at lade Kasser og Trækvogne staa opad Kirken. Der forelaa Erklæring fra Politimesteren. Poulsen: For at skaffe Ro er det jo forbudt at have Karusseller og Gøgl, og det er ikke tilladt at lade Kasser og Trækvogne staa op ad Kirken. Derimod synes jeg ikke, Bilerne kan være til Gene. Frits Jensen: Bilerne har gentagne Gange foraarsaget ubehagelige Forstyrrelser af Gudstjenesten. Jeg mener, at vi burde henvise alle Rutebilerne og Lastbiler til den gamle Markedsplads. Derfor kan der jo godt laves Anlæg paa en Del af Pladsen. N. P. Jensen: Da Forsamlingsbygningen i sin Tid blev bygget, blev det vedtaget at anlægge et Haveanlæg paa Pladsen foran. Tanken om at lave Bilpark dér er jo ikke ny, og jeg tror ogsaa, at Pladsen er ideel dertil, men Pladsen er jo lige lavet om til Anlæg, og saa skal den jo nu laves om igen. Det vil jo ikke være behageligt for Forsamlingsbygningen med en saadan [Bil]park, men jeg skal dog ikke sætte mig imod det, hvis Byraadet ønsker det. Langager: Ja, forretningsmæssigt set vilde det vist ikke være til nogen Skade for Forsamlingsbygningen. Jeg mener ogsaa som Frits Jensen, at der baade kan laves Anlæg og Bilpark. F. Jensen: Der kan jo bygges overbyggede Holdepladser. Vi kan jo undersøge Pladsen nøjere. P. Petersen henledte Opmærksomheden paa Pladsforholdene paa Jernbanepladsen, der er uheldige. Ogsaa af den Grund kunde det være behageligt at faa samlet Bilerne. N. P. Jensen: Jeg kan ikke se, at der skulde ligge nogen Forretning for Forsamlingsbygningen. Men hvis man tror, jeg handler af egoistiske Grunde, vil jeg stemme imod Bilparken og anbefale mine Partifæller at gøre det samme. Langager: Jeg har aldrig tænkt mig, at Hr. Jensen vilde have egoistiske Grunde. Har han opfattet det saaledes, er det en Misforstaaelse. Askov: I Øjeblikket er der vist ikke andet at gøre end at tage Sagen til Efterretning og se at overveje den nærmere. Poulsen: Vi kan jo henstille Sagen til Overvejelse af Gade- og Vejudvalget. Jeg er personlig ikke stemt for at lave Bilpark paa Markedspladsen. Det vedtoges at tiltræde Politimesterens Erklæring og overgive Sagen til Gade- og Vejudvalget”. Vejle Amts Folkeblad (14.11.1922).


Den grønne oase blev dog oprettet (Vejle Stadsarkiv har enkelte billeder af Anlæget, som kan ses på arkiv.dk):


”Gade- og Vejudvalget fremsender Anlægs- og Beplantningsprojekt for Anlæget paa den gl. Markedsplads og anmoder om Byraadets Approbation paa Projektet. (VIII 6/1923). Approberedes”.


Pladsen/vejen fik omkring 1926/27 navnet Ved Anlæget (altid kun stavet med et g, hvilket var almindelig praksis dengang).


Byparken måtte senere vige for parkeringspladser. I 2013 åbnede Parkeringshuset Albert Ved Anlæget.


Kilder

Uddrag af Vejle Byraads Forhandlinger 1923-24.


Vejle Amts Folkeblad (25.04.2013) Kunstmaler Albert Bertelsen får sit eget p-hus.