Kolonihavesagen 1904

Fra VejleWiki
Version fra 20. dec 2011, 11:39 af Poupo (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

"Atter et nyt Led - om end kun et lille - de Bestræbelser, der næsten daglig gøres for at raade Bod paa vort Samfunds Skælnen mellem Høj og Lav, er disse Kolonihaver, som vi altsaa, hvad det fremgaar af Budgetbehandlingen i vort Byraad, i en antagelig ikke altfor uoverskuelig Fremtid, vil faa her i Byen."

Således skrev Vejle Social-Demokrat 9. februar 1904. I bestræbelserne på at forbedre arbejdernes vilkår fandt man, at kolonihaverne var en god mulighed. Her var både mulighed for frisk luft og samtidig kunne man dyrke grøntsager som et godt og sundt tilskud til familiens ernæring. Skribenten fortsætter:

"Herregud! da vi jo endnu engang ikke alle er fødte under Soltegn, der hjemler os Ret til større Jordarealer, saa maa vi jo se at hjælpe os paa en anden Maade. Denne Tanke, hvortil Initiativet for Danmarks Vedkommende er taget af Aarhus, er jo i for sig saare fornuftig; kan man tænke sig noget bedre i Stedet for den forholdsvis værdiløse Jordemoderlod end Oprettelsen af saadanne smaa Jordstykker, hvor Byens mindre bemidlede for en forholdsvis billig Penge kan faa Lejlighed til at dyrke de Kartofler og Køkkenurter, en mindre Husholdning behøver. Absolut nej! Og naar hertil kommer Forventningen om den Glæde, man skaber ved det Friluftsarbejde, der er forbundet med Pasningen af saadan en Jordlod, saa kan man kun have Sympati med Sagen.

"Grunden, hvorpaa Haven skal anlægges, bliver som omtalt Jordemoderlodden paa Møllebakken eller, som den ogsaa kaldes, Thyreholdtslodden. Dennes Areal er vel ialt ca. 3 Tdr. Land, dog er det ikke Meningen med det samme at udlægge hele dette Areal til Haver, foreløbig nøjes man med 1 Td. land, og Resten udlejes som hidtil til Markjorder."

"Paa nærværende Tidspunkt foreligger der ikke noget bestemt om Kolonihavernes Antal, Størrelse og Prisen for dem, ejheller om den Plan, hvorefter der skal gaaes frem, men Byraadets Udvalg arbejder, og man maa haabe, at dette Arbejde til Slut maa vise sig i en Skikkelse, der kan tilfredsstille alle Krav. Som før omtalt er Tanken om disse Havers Oprettelse oprindelig udgaaet fra Aarhus, og saavel her som i andre Provinsbyer, hvor man senere har forsøgt den Institution, har Resultaterne fuldstændig svaret til Forventningerne, nemlig et godt Udbytte for saavel Ejerne som Lejerne."

Der synes nu ikke at være blevet noget ud af planerne for jordemoderlodden på Møllebakken. Vejles første havekoloni, "Mølholm" i Mølholmsdalen, blev oprettet 17. september 1913.