Ildebranden i Fiskergade marts 1839

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Efter i de sidste ni Aar kun at have været hjemsøgt af et Par ubetydelige Ildsvaader, hedder det fra Veile under 19 Marts bleve Indbyggerne i Løverdags Morges Kl. 4½ satte i Skræk ved et pludseligt Brandraab. Ilden var denne Gang af alvorligere Natur; den var udbrudt paa Fiskergaden i et Pakhuus, der eies af Kjøbmand og Ridder af Danebrogen Bartram Hansen, og som indeholdt, foruden endeel Colonialvarer, 800 Tdr. Boghvede og paa det øverste Loft circa 50 Pd. Krudt. Ved Naboens Barn, der tilfældigviis var gaaet udenfor Døren, blev Ilden opdaget, og da dets Pleiefader derefter gjorde Allarm, rasede Ilden frygteligt (hvad Man af Virkningen siden erfarede) idet Indre af den lukkede Bygning. Uden al Tvivl havde det alt brændt længe; men var ikke kommet til Udbrud af Mangel paa tilstrækkelig Luft. Det snart tililende Brandcorps arbeidede ufortrødent; men det gjaldt her, først at fjerne den Fare, som Krudtet medførte. Da fremtraadte fire uforsagte unge Mænd, I. C. With Hansen, Philipsen og E. Eriksen, løb op ad en Stige og brøde gjennem Taget. De tvende førstnævnte udbragde Krudtet i de af Varme og Damp rygende Poser og Fjerdinger. Brandcorpsct, hvis Orden og Rasthed fortjener Publikums varmeste Paaskjønnelse, fik nu efter et Par Timers Forløb Bugt med Ilden, som fra Grunden af havde naaet det tredie og øverste Loft, saa alle Trappegange afbrændte og det Indre blev ganske forkullet. Da Ingen Aftenen iforveien havde været i Pakhuset med Lys eller Lygte, saa er der stor Sandsynlighed for, at Ilden var paasat. Under den Jammer, en Ildebrand sædvanlig medfører, især for dem, hvis Evne ikke tillader at forebygge dens sørgelige Følger, var det imidlertid en Trøst for Eieren, at saavel Bygningen som Varerne vare assurerede. Thisted Amtsavis (02.04.1839) m.fl.

Købmand og havnekommissær Bartram Johannesen Hansen var født 29.04.1783 i Sønder Stenderup. Han fik mindst 6 børn med Barbara Qvist (f. ca. 1787). I Folketællingen 1834 boede de Søndergade 94 sammen med deres to handelslærlinge og 7 tjenestefolk. Den 1. marts 1837 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog (Horsens Avis 21.03.1837). Året efter afsagde Vejle Bytingsret dom i en æreskrænkelsessag mellem Købmand Bartram J. Hansen og værtshusholder og vognmand Bender Hansen, Vejle. Bartram J. Hansen blev idømt 1 års censur og at bøde 50 rigsbankdaler sølv til Vejle Bys Fattigkasse, mens Bender Hansen blev idømt 2 års censur og at bøde 100 rigsbankdaler sølv til Vejle Bys Fattigkasse (Fyens Stiftstidende 26.07.1838). Bartram J. Hansen døde i Vejle 11. juni 1853.