Vejle Amts Børneværnsforening

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

I 1933 afløstes værgerådene af børneværnene. Den 27. maj 1935 afholdtes Vejle Amts Børneværnsforenings stiftende generalforsamling på Braaskovgaard Statsungdomshjem. De stiftende medlemmer var fru byrådsmedlem D. Thoning, Fredericia, fabrikant P. Beirholm, Kolding, viceskoleinspektør Th. Christensen, Vejle, sognepræst Anker Moos, Raarup, gårdejer H. Bygvraa, Bramdrup, sognefoged K. Frederiksen, Gauerslund, gartner Ingvard Norlyk, Thyregod og lærer Ejnar Kristensen, Hesselballe. Sidstnævnte blev valgt til foreningens første formand. De otte borgere repræsenterede henholdsvis amtets tre købstæders børneværn og børneværnene i de fem provstier. Viceskoleinspektør Th. Christensen repræsenterede børneværnet i Vejle.

Oprettelsen af Vejle Amts Børneværnsforening var en naturlig fortsættelse af samarbejdet i amtet om børneværnssagen, hvilket kunne dateres tilbage til Vejle Amts økonomiske støtte i 1887 og siden overtagelse af Tingskov Børnehjem samt oprettelsen i 1892 af Vejle Amts Plejehjemsforening. I 1935 var Tingskov Børnehjem for længst lukket, men Vejle Amts Plejehjemsforening var stadig aktiv. Vedtægterne fastslog, at hvis Vejle Amts Børneværnsforening lukkede skulle evt. midler tilfalde plejehjemsforeningen.

Foreningens formål var ”at være bindeled mellem de enkelte Børneværn, at optræde paa Børneværnsinstitutionens Vegne, hvor Spørgsmaal af principiel Betydning eller almen Interesse for Børneværnene skal afgøres, at være til Støtte for de enkelte Børneværn, hvor saadan Støtte maatte ønskes, og i det hele at virke til Gavn for Børneværnene og deres Arbejde”.

Ved indmeldelsen i Vejle Amts Børneværnsforening sagde købstæderne og provstierne automatisk ja til medlemskab af Dansk Børneværnsforening, idet halvdelen af kontingentet gik til sidstnævnte forening.

Det var foreningens intention mindst én gang årligt at afholde et større møde – som regel på et børne- eller ungdomshjem – hvor et aktuelt børnesagsemne ville blive behandlet.


Kilder

Vejle Stadsarkiv - Vedtægt for Vejle Amts Børneværnsforening, 1935 & Skrivelse fra Ejnar Kristensen til Socialkontoret i Vejle, januar 1936.