Lærerinde Anna Margrethe Andersen

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Henrik (Hindrik) Andersen kom til verden d. 3. maj 1830 i Hornstrup Sogn som søn af gårdmand Anders Jensen og Mette Kjerstine Christensdatter. Drengen havde hovedet skruet ordentlig på, og han fik derfor mulighed for at læse til lærer på Jelling Seminarium. Sammen med en anden lærerstuderende boede han i Folketællingen 1850 hos sognefoged og selvejer Jørgen Laursen, Jelling. Efter endt eksamen blev han først lærer på Egholt Skole i Lejrskov Sogn og dernæst lærer og kirkesanger i Skorup Sogn, Skanderborg Amt. Han blev gift med Else Jensen. Den 23. oktober 1858 bragte ægteparret datteren Anna Margrethe Andersen til verden. To år senere fik de sønnen Jens Jacob Andersen. Begge børn skulle følge i faderens fodspor og blive skolelærere.

På et tidspunkt fik Henrik Andersen mulighed for at flytte tilbage til Vejle Amt og blive lærer på Jerlev Skole. I nabosognet Ødsted var hans lillebroder, Jacob Andersen (f. 03.03.1836 i Hornstrup S.) skolelærer. I Jerlev tog Henrik Andersen – som skolelærere nu en gang gjorde på dette tidspunkt, hvor de hørte til blandt de højest uddannede i landsognene – aktiv del i sognets foreningsliv. Han var f.eks. dirigent på den nystiftede Højen-Jerlev Sognes Venstrevælgerforenings politiske møde med Chresten Berg i septbr. 1876 på Jerlev Kro (Berlingske Tidende 30.09.1876). Af størst vigtighed var dog at han i 1873 tog initiativ til og var primus motor for oprettelsen af Jerlev Sygekasse. Efter hustruen Else døde, blev Anna Margrethe Andersen boende hjemme hos faderen sammen med en ung tjenestepige og en hjælpelærer.

Den 19. oktober 1880 døde Henrik Andersen af astma: ”Vor kjære Fader, Lærer Henrik Andersen, døde i Nat efter længere Tids Svaghed i en Alder af 50½ Aar. Dette kundgjøres for Slægt og Venner af hans bedrøvede Børn. Jerlev Skole, d. 19. Oktbr. 1880. Begravelsen er bestemt til Tirsdag d. 26. Oktbr. Kl. 11 fra Hjemmet” (VAF 21.10.1880).

Anna Margrethe Andersens lillebroder, Jens Jacob Andersen, blev skolelærer i Højen Sogn. I Folketællingen 1890 var Anna Margrethe Andersen husholderske for lillebroderen. Det varede dog ikke ved. I Folketællingen 1901 drev Anna Margrethe Andersen en pigeskole i Ødsted, den blev senere kendt som Ødsted Forskole. Hendes farbroder Jacob Andersen havde endnu i Folketællingen 1890 været lærer på Ødsted Skole. Siden 1899 havde Anton Andreasen (f. 1857 i Tvilum, Aarhus Amt) imidlertid været lærer på Ødsted Skole.

Ligesom farbroderen Jacob Andersen valgte Anna Margrethe Andersen at tage børn i pleje, mens hun boede i Ødsted. I Folketællingen 1911 havde hun Jenny Kristensen (f. 2.2.1899 i Ødsted) i pleje. De boede matr.nr. 3A Ødsted By.

Den 24. juni 1915 døde farbroderen Jacob Andersens enke, Maria/Marie f. Jørgensen (VAF 25.06.1915). Både farbroderen og hans hustru havde været store forbilleder for Anna Margrethe Andersen. Derfor valgte hun at oprette et legat til deres minde: ”Til Minde om afdøde Lærer Jakob Andersen og Hustru Marie, født Jørgensen af Ødsted opretter jeg, undertegnede Lærerinde Anna Margrethe Andersen af Ødsted et Legat (Ministerialtidende for Kongeriget Danmark i Aaret 1922)”. Legatets kapital var på den betydelige sum af 2.000 kr. Penge synes i det hele taget ikke at have været en bekymring for Anna Margrethe Andersen i disse år: ”Til Højskoleforstander H. Rosendals Mindelegat har vi modtaget: Anna Andersen, Ødsted Forskole, 10 Kr.” (VAF 22.02.1921).


Litteratur og kilder

  • Folketællingen 1855 Lejrskov Sogn – ugift lærer på Egholt Skole Henrik Andersen f. 1830 i Hornstrup.
  • Folketællingen 1890 & 1901 Højen Sogn – Skolelærer Jens Jacob Andersen.
  • Folketællingen 1901 Ødsted Sogn – Opsl. 92 skolelærer Anton Andreasen & opsl. 203 lærerinde Anna Andersen.
  • Folketællingen 1911 Ødsted Sogn -Opslag 33 Ødsted Skole lærer Anton Andreasen (f. 1857) og hustru Sørine & Opslag 33 nabomatriklen til Ødsted Skole karetmager Anton Buck. Bucks datter, Anna Buck (f. 188x) er lærerinde & Opsl. 15 Ødsted matr. 3a lærerinde Anna Andersen f. 23.10.1858 i Skorup Sogn. Ugift. Plejebarn Jenny Kristensen f. 2.2.1899 i Ødsted.


  • Hornstrup Sogns Kirkebog f. 03.05.1830 Hindrik Andersen.
  • Skorup Sogns Kirkebog f. 23.10.1858 Anna Margrethe Andersen & f. 09.02.1860 Jens Jacob Andersen.
  • Jerlev Sogns Kirkebog d. 19.10.1880 enkemand Henrik Andersen.
  • VAF (04.01.1898 Jerlev Sygekasses 25 års jubilæum med hyldest til initiativtager lærer Andersen).