Christen Hansen – Ryttersoldat i Vejle og desertør

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Vejles status som garnisonsby er en mindre kendt del af byens historie. Ikke desto mindre har mili-tære enheder gennem tiderne sat deres præg på by og egn. Regimentet havde 4 escadroner, 1. til 3. escadron stationeret i Horsens, hvor også hovedkvarteret var placeret, og 4. escadron i Vejle.


Læs mere her http://www.vejlewiki.dk/index.php?title=Slesvigske_Kyrasserregiment


Justitsprotokollerne for perioden 1781-1816 for Slesvigske Regiment Rytteri og 1816-1842 for Slesvigske Kyrasserregiment er bevaret på Rigsarkivet i København. Heri kan man læse om små og store forbrydelser begået af regimentets militære personel og de straffe, der blev idømt.


En af sagerne handler om rytter Christen Hansen af 4. Escadron i Vejle. Han deserterede kort efter årsskiftet 1780/81, et halvt år efter han blev hvervet til regimentet. Han havde forpligtet sig til at tjene i 6 år. Han havde ikke noget at klage over ved escadronen, og han var ikke tidligere straffet. Den 31. december 1781 blev der afholdt forhør over desertør Christen Hansen. Han var 23 år og født i Højby sogn ved Odense. Hans forældre var døde, og han havde ingen profession. Han oplyste, at han ikke havde været til alters, siden han deserterede.


Han forklarede, at han var blevet uenig med en smed, der ville tvinge ham til at dele et kammer med en af sine svende, men han havde krævet at få sit eget kammer. Smeden havde derfor truet alvorligt med at ville anmelde ham til officererne dagen efter. Af frygt herfor var han deserteret.


Christen Hansen gik ad landevejen til Tjørring ved Holstebro og derfra til gården Højris ved Ikast. Her tjente han hos forvalter Møller. Omkring Mikkelsdag gik han fra Højris, da forvalteren ikke længere turde beholde ham på grund af det manglende pas. Herefter arbejdede han i dagleje hos de tyske bønder i Handal by. De tog ham med til Viborg, hvor de vilde sælge[!] ham til generalmajor von Scholten for 14 rigsdaler. Da han oplyste, at han tilhørte Slesvigske Regiment Rytteri, blev han arresteret og overgivet til dette regiment.


Efter forhøret blev arrestanten igen indsat i arresten, indtil oberst von Leunbach senere afholdt krigsret og afsagde dom. Militære domme var specielle, da de blev afsagt af repræsentanter for de forskellige militære grupper (menige, underofficerer, officerer). I dette tilfælde blev der afsagt dom af 2 ryttere, 2 korporaler, 2 vagtmestre, 2 sekondløjtnanter, 2 premiereløjtnanter, 2 ritmestre og regimentschefen.


At ”gå stigrem” var en militær pryglestraf ved rytteriet (afskaffet 1791). Den dømte gik med bar overkrop og bundet på hænderne trukket af to soldater mellem to rækker menige soldater, der slog ham med stigbøjleremme. Straffen svarede til spidsrodsstraffen ved fodfolket.
Transkribering af sagen

Generalauditøren, Auditøren ved Slesvigske Kyrasserregiment

Justitsprotokol, 3.12.1781 – 13.3.1811

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=22684936#469943,84184189

Forbehold for fejl og misforståelser.


[side 15]

Actum Horsens den 31. Decbr. 1781. - Efter S. T. Hr. Oberst v. [Christian Henrik Leuenbach] Leunbachs Ordre blev Dags dato holdt et Ordentligt Krigs Forhør over Deserteur Christen Hansen af 4de Esc. Under præsidion af Hr. Ritmester v. Gersdorff. - Klagen blev oplæst, og Arrestanten derpaaa tilspurgt


quod generalia

hans Navn er? Christen Hansen.

2., hvor gl.? 23 Aar.

3., hvor fød? i Fyen ved Høybye ved Odense.

4., om har Forældre? nej.

5., om han nogen Profession?

6., naar sidst til Alters? ej siden han deserterede fra Weyle.


quod specialia

1., naar han fra Weyle er Deserteret? Kort efter forrige Nye Aar [årsskiftet 1780/81].

2., hvad Wey han tog paa denne sin Desertion? Han gik heele Landevejen igjennem indtil Tørring [Tjørring NV for Herning?] ved Holstebroe, derfra gik han til gaarden Høyris [Højris ved Ikast?] ?] og tiente hos Forvalter Møller tæt ved Gaar- den Rømmer[?] hvor en Mand hed Nørskou boede. Ved Mikeldags tide[?] gik han bort fra Høyris, da Forvalteren Møller ey længere torde beholde ham formedelst det manglende Pas, og til de tydske bønder, hvor han arbeidede 5. Dage I Dagleje i Handal Bye [ved Ans N for Silkeborg ?], efter hvilken Tid nogle af disse Indbragte Arrestanten til Wiborg, hvor de vilde have solgt ham til Hr General Major v. Scholten for 14 rd, men da han angav at tilhøre det Regiment, blev han i Wiborg Arresteret, og han Oprindelse Regiment til tilkiendegives.


[side 16]

3., Om han ey havde sagt Bønderne i Handal at han fra dette Regiment var desertert? Nej, han havde ej tilstaaet sam- me førend efter at have været 1. Dag i Wiborg Vagt.

4., Om bem. [bemeldte] Bønder ej havde tilspurgt ham, om han var Deserteret? Nej, de havde strax ført ham til Wiborg for at sælge ham.

5., Om han ej havde været ellers hos nogen enten at tigge eller for at spise? Han havde paa Vej til Tørring og Holstebroe stedse ligget ude paa Marken, og ej været inde i noget Huus uden i …?ste Gaarde for at faae et Stykke Brød.

6., om han havde medtaget nogen af sine Munderings Sager og forbragt [bortskaffet] samme? Nej, han havde ej medtaget andet end hvad ham selv tilhørte.

7., Hvorfor han har deserteret? Aftenen førend hans bort- gang var han kommen i Uenighed med med en Smed [om ? ] sin Ret, fordi han havde paasstaaet at ville have sit Kam- mer ene, hvilket dog Smeden ville tvinge ham til at have fælles med en af sine Svenne [svende] hvorefter Smeden havde truet ham saa haardt med at ville den følgende Dag anklage ham for hans Officerer, at han af Frygt herover var Deserteret.

8., naar han til Esquadronen var bleven an hvervet? Om- trent ½ Aar førend han deserterede [medio 1780].

9., hvor længe han har capituleret? [forpligtet sig til at gøre tjeneste]. 6. Aar.

10., om han havde noget at klage over nogen i Esquadronen? nei.

12., om han have faaet alt hvad han som Rytter tilkom? Ja, alt, undtagen de ham med Rytter…? Ammitsbøll lovede Haandpenge, hvoraf han kun havde faaet 3 sk…? . –

13., om han forhen har udstaaet Reg…? Straf? Nej.

14 om han ellers havde noget at anbringe [fremføre] til sit For- svar eller Sagens Oplysning? Nej.


[side 17]

Arrestanten blev herefter dimitteret [sendt bort]. N. [Nicolaj] Beichmann F. [Frederik]. Gersdorff …? Rosenkrantz /[Emanuel Jens Junge ] Balle

Actum Horsens d. Januar 1782. Dags Dato blev under præsidie af S. T. Oberst v. Leunbach [Carl Leopol von Leunbach ? ] holdt Krigs Ret udi…? sidst Anførte Rytter Christen Hansens Sag. Akterne bleve oplæste, Dommen blev aflagt, og Arrestanten tilspurgt om han videre havde at anbringe , hvortil han svarede nej.

Rytternes Votum Christen Hansen bør formedelst første gang begangne simple Desertion gaae 4 Gange Stigremme igjennem 200. mand og Ifølge Reses 16. Aug. 1744 paa nye optjene sin heele Ca- pitulations Ed. Rytternes Votum John Pedersen Jens Pedersen af 3de Esc. af 2den Esc.

Corporalernes Votum Ligelydende Ole Svendsen …? Brandt [FT 1787, Grønne Gaden, Horsens: Indkvarteret Corporal Rasmus Brandt] af Liv Esc. af 2den Esc

Vagtmestrenes Votum Ligelydende …? Onsberg J. [Jens] Onsberg af 3die Escadron

Secondlieutenanternes Votum Ligelydende …?Rosenkrantz C. [Kasper] Waltersdorff

Premier Lieutenanternes Votum Ligelydende Jacobsen …? Meyer

Ritmestrenes Votum Ligelydende F. [Frederik] Gersdorff N. Beuhmann

Hr. Praesidis Votum Aldeles ligelydende K. L. v. Leunbach [Karl Leopold von Leunbach]

Endelig Dom Christen Hansen bør gaae 4. gange Stigremme giennem 200 Mand, og efte nye aflagt Eed Ifølge Rescr. 16 Aug 1774. optjene sin heele Capitulations Eed paa nye. K. L. v. Leunbach [Karl Leopold von Leunbach] /Balle [Emanuel Jens Junge Balle]
Kilder

Rigsarkivet: Generalauditøren, Auditøren ved Slesvigske Kyrasserregiment. Justitsprotokol, 3.12.1781 – 13.3.1811

Bay, Sv. Aage: De Haassens Hæjstfolk – Horsens som garnisonsby fra 1724 – 1842. Artikel i Vejle Amts Årbog 1981.

Jakobsen, Erik: Slesvigske Kyrasserregiments historie 1675-1842. Udg. Helsingør 1979.

Rasmussen, Inga Flemming: Lansener- og kyrasserregimenternes uniformer fra 1816 til 1842. Artikel i Vaabenhistoriske Aarbøger nr. 43, 1983.

Research og transkribering: Henrik N. Olsen.

Tak til arkivar Tore Teglbjærg for gennemlæsning og inspiration.